Polityka prywatności  – usługi zamawiane drogą telefoniczną

Polityka prywatności  – usługi zamawiane drogą telefoniczną

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób, które korzystają z opcji telefonicznego zamawiania usług oferowanych przez OPTO-TECH.

I. Kto jest Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Wróblewski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Opto-Tech Grzegorz Wróblewski, adres siedziby: ul. A. Mickiewicza 162, 74-200 Pyrzyce, NIP: 8531260778, REGON: 320020118, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej zwany jako „Administrator” lub „ADO”.

II. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

W zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres: biuro@opto-tech.pl lub poprzez przesłanie listu na adres: ul. A. Mickiewicza 162, 74-200 Pyrzyce z dopiskiem „Dane osobowe”.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe osób, które zainicjowały kontakt za pośrednictwem numeru telefonu przetwarzane są przez Administratora w celu przygotowania oferty oraz umowy w odpowiedzi na złożone zamówienie na usługi – podstawą prawną stanowi niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane tych osób mogą być przetwarzane również w celach marketingowych, o ile osoby te wyraziły na to odpowiednie zgody (więcej w zakresie marketingu znajduje się w sekcji V).

Ponadto dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na podstawie następujących przesłanek przetwarzania:

A. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, nałożonego na niego przez obowiązujące przepisy prawa – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) RODO;

B. w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

IV. Odbiorcy danych osobowych

A. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom obsługującym i utrzymującym systemy, a także podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć telekomunikacyjną. Dostawcy tych usług działają w imieniu Administratora i w zakresie odpowiednich uzgodnień umownych.

B. Dane osobowe mogą zostać również przekazane, o ile przy składaniu zamówienia na usługi wyrazi Pan/Pani zgodę, do operatora telekomunikacyjnego  w celu przedstawienia oferty w zakresie sieci Internet oraz telewizji. W takim przypadku podmiot ten działa jako odrębny Administrator Danych Osobowych.

C. Dane osobowe mogą być przekazywane także innym podmiotom, którym przysługuje status odrębnego Administratora Danych Osobowych – o ile podmiot ten dysponuje odpowiednią przesłanką prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – np. organy ścigania, urzędy, sądy.

V. Marketing

Przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. art. 6 ust 1 lit. f) RODO wynikającego z udzielonych przez użytkownika zgód na wysyłanie marketingu bezpośredniego konkretnymi kanałami komunikacji. Kwestie tych zgód regulują następujące przepisy: art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz  art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

Zgody udzielone na podstawie ww. ustaw mogą zostać w każdej chwili cofnięte – bez wpływu na zgodność z prawem przesyłania marketingu bezpośredniego przed ich cofnięciem.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

A. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

B. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.

VII. Uprawnienia w zakresie przewarzania danych osobowych

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również, gdy kwestionuje Pan/Pani ich prawidłowość. W określonych prawem przypadkach, przysługuje Panu/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na lub prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ma Pan/ Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie przepisu art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pana/Pani danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie żądania realizacji ww. praw proszę kierować na adres: biuro@opto-tech.pl

VIII. Skutki niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez osoby, które zainicjowały kontakt za pośrednictwem numeru telefonu jest niezbędne w celu kontaktu z tymi osobami i przedstawienia przez Administratora oferowanych przez niego usług oraz przygotowania umowy.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.

 

Brak możliwości komentowania.